MenyStäng

Hållbarhet och samhällsnytta

Självklart ska hela Airport City Stockholm hållbarhetscertifieras. Eftersom en ny stad byggs kan vi göra rätt från början. Vi använder all den nya kunskap som finns för att forma en energi- och resurseffektiv flygplatsstad med modern infrastruktur, grönområden och välplanerad kollektivtrafik.

Miljövänlig fastighetsutveckling

Utvecklingen av Airport City Stockholm genomsyras av ett miljövänligt arbetssätt. Miljövänliga byggmaterial används och ett toppmodernt system för avfallsåtervinning implementeras. Byggnader placeras för att få en stark dagsljusexponering – allt för att minska energiförbrukning och göra det enkelt att fatta miljövänliga beslut.

Mark återanvänds i så stor utsträckning som möjligt. Trafik- och industriytor kan till exempel få bli plats för nya byggnader eller ny infrastruktur. Även befintliga byggnader återvinns, något som skapar en bra dynamik i hyresnivåerna. Produktiv jord- och skogsbruksmark i området sköts på bästa sätt. Området kännetecknas redan nu av en stor biologisk mångfald och nya parker och gröna stråk håller på att utformas i stadskärnan.

 

Hållbart resande till och från den nya staden

De centrala delarna av Airport City Stockholm har ett välplanerat gatunät med breda trottoarer för gående kombinerat med cykel- och körbanor. Den utvecklade kollektivtrafiken ger att alla fastigheter gångavstånd till en busshållplats. Det ska vara enkelt att pendla med kollektivtrafik för alla de 50 000 som kommer att arbeta i staden. Cykelparkeringar finns utanför byggnader och i anslutning till hållplatser, och ambitionerna är höga när det kommer till utbyggda cykelvägar till och från Airport City Stockholm. För att minska biltrafik och parkeringsyta i stadskärnan hittar vi bilparkeringar främst i garage under mark eller parkeringshus.

Genomtänkt stadsplanering

I stadskärnan ligger fokus på tjänsterelaterade verksamheter och bottenvåningarna i husen domineras av handel, restauranger, service och receptioner. Genom en variation i hyresnivåerna skapas en mångfald av hyresgäster och ett spännande utbud i Airport City Stockholm.

En genomtänkt stadsplanering skapar gatu- och gårdsrum som gör det enkelt för företag att kombinera en officiell fasad mot gatan med en egen social sfär i gårdsrummet. Centrala korsningar, hållplatser och stora målpunkter utvecklas till mötesplatser i form av torg eller parker. Verksamheter som har ett större behov av utrymme, för till exempel lager, hittar sina lokaler en bit längre ut i flygplatsstaden.

Läs mer om Airport City Stockholms olika stadsdelar här

En flygplatsstad omgiven av grönska

En stor flygplats skapar möjligheter på oväntade sätt. Arlanda anlades i en kommun med en stor andel landsbygd, och de regleringar som finns kring buller får kon­sekvensen att stora områden i Sigtunakommun fortsatt är garanterat gröna. Flygplatsen ger inte bara närhet till världen. Den ger närhet till naturen.
Tillsammans med statliga Swedavia, som driver Arlanda, jobbar kommunen aktivt för att minska flygplatsens miljöpåverkan och skapa goda förutsättningar för att leva och driva verksamheter i närområdet. Den stora andelen landsbygd medför också att livsmedel kan produceras lokalt, och att de som bor här ständigt har tillgång till vacker natur.
Sigtuna är en ekokommun, och mycket av maten som serveras i skolor och på äldreboenden är gjord på lokala ekologiska produkter (43 procent ekologisk mat första halvåret 2016).