MenyStäng

29 januari 2014

Debattartikel: ”Staten måste smörja tillväxtmotorn Arlanda”

Lars Bryntesson, kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun, och
Maria Rankka, vd för Stockholms handelskammare, begär i en debattartikel
i Dagens Samhälle att frågan om Arlandas utveckling tas upp på den
politiska dagordningen. Tillväxtområdet i anslutning till flygplatsen, Airport City Stockholm, är en nationell tillgång och omfattande
infrastrukturinvesteringar krävs för att ta tillvara på dess tillväxtpotential
framöver.

Huvudstadsregionen är Sveriges tillväxtmotor. En nationell tillgång är
Sveriges internationella huvudflygplats och den starka utvecklingen i
korridoren Stockholm-Sigtuna-Uppsala.

Arlanda har i dag över 20 miljoner passagerare per år och
ökningen fortsätter. Swedavia har nyligen annonserat investeringar om 13
miljarder de närmaste tio åren för att möta det ökande antalet passagerare och
de krav som ställs på en modern internationell huvudflygplats. Flygplatsen och
den internationella tillgängligheten är avgörande för att Stockholm ska kunna
behålla sin position som en av de huvudkontorstätaste regionerna i världen.
Ingen annan stad i Norden har så många internationella huvudkontor som
Stockholm. Arlanda är också det nationella navet för högvärdiga godstransporter
med flyg. Det nationella målet för besöksnäringen är en fördubbling till år
2020. Arlanda står för en överväldigande andel av allt privat- och
affärsresande med flyg. Flygplatsens utvecklingsmöjligheter måste säkerställas.

Arlanda går samtidigt i bräschen för miljö- och hållbarhetsarbetet.
Betydande tillväxtdrivande miljöinvesteringar görs ständigt, till exempel
inrättandet av en akvifär, nya marktransport-lösningar och smart
byggnadsteknik. Nu senast planeras en elväg för tunga transporter mellan
Arlanda Cargo Center och logistikcentret i Rosersberg. Ny flygplansteknik med
mera gör att bullerstörningarna minskar. Samtidigt måste de begränsade
bullerstörningar en flygplats orsakar på ett klokt sätt fördelas så att
acceptans kan vinnas hos närboende, samtidigt som flygplatsen kan utvecklas.

I anslutning planerar kommunerna och enskilda företag stora investeringar
i verksamhets-områden och bostäder. Bara i området kring Arlanda-Märsta
planeras nu för 50 000 arbetstillfällen fram till år 2030, en ökning med 30 000
på 15 år. Detta sker genom Airport City Stockholm, ett unikt samarbete mellan
Sigtuna kommun, Swedavia och det lokala näringslivet i form av Arlandastad Holding AB. Vidare har kranskommunerna enats om att ta fram en gemensam
delregional utvecklingsplan för Arlandakommunerna. Planen fokuserar på
kommunikationer, näringslivsutveckling, bostadsbyggande och miljöfrågor och ska
vara klar 2016.

Till detta kommer en kraftigt ökad satsning på bostadsbyggandet i hela
regionen. Den starka tillväxten i kommunerna inom Arlandas pendlingsområde
kommer att kräva uppemot 100 000 nya bostäder i pendlingsmöjliga lägen till
2030 med dagens planeringsförutsättningar. Dagens regelverk för byggande måste
reformeras och myndigheternas handläggningstider kortas så att ledtiderna i
byggprojekt halveras.

De stora satsningar som kommuner och enskilda företag nu gör kräver en
fungerande och robust infrastruktur både för transporter och persontrafik. Här
krävs statens medverkan för att säkerställa att vägar, järnvägar och bostäder
går i takt med utvecklingen.

Merparten av denna utveckling kommer att finansieras av boende,
investerare, resenärer och skattebetalare i kommunerna. Vi tycker det är
rimligt att staten inom sina ansvarsområden svarar upp på fem sätt, nämligen
genom att:

· Säkerställa Arlandas utvecklingsmöjligheter som nationell huvudflygplats.
· Förenkla regelverket och påskynda de statliga myndigheternas handläggning av
planärenden och andra frågor kring bostadsbyggandet, så att ledtiderna i plan-
och byggprocesserna halveras.
· Rusta upp spåranläggningen mellan Uppsala och Stockholm via Arlanda och
Märsta, med målet fyra spår norr om Arlanda och sex spår in mot Stockholm inom
en tioårsperiod.
· Bygga Norra Böjen – en spårförbindelse mellan Ostkustbanan och Arlandabanan
som behövs för både gods- och persontrafiken mellan Arlanda och
Märsta/Rosersberg.
· Satsa på ökad tillgänglighet på vägnätet öster- och västerifrån till Arlanda
(väg 263 och 273/77) senast 2020, bygg ut trafikplats Måby.

Slutligen vill vi tydligt markera att höstens dom i mark- och
miljödomstolen reser frågan om statens vilja och förmåga att slå vakt om
Arlanda som nationellt intresse. Om inte den fortsatta juridiska hanteringen
ger tillräckligt goda förutsättningar för Arlandas fortsatta utveckling, så
måste frågan sättas upp på den politiska dagordningen i regering och riksdag.

Lars Bryntesson, kommunstyrelsens ordförande (S), Sigtuna
Maria Rankka, vd, Stockholms Handelskammare

Vänligen klicka här för att komma till debattartikeln i Dagens Samhälle.

Vid Airport City Stockholm pågår en exploatering av Sveriges första
riktiga flygplatsstad där företag och verksamheter samverkar med övriga världen
på gångavstånd i en levande stadsmiljö. Läs gärna mer pågående aktiviteter
och etableringar på Airport City Stockholms 
hemsida.