MenyStäng

14 maj 2014

Elväg för tunga transporter i flygplatsstaden Airport City Stockholm får pengar av Trafikverket

Trafikverket
beviljade i fredags en miljon kronor till detaljprojektering för att bygga en
elväg för lastbilstransporter mellan Arlanda flygplats och Rosersbergs
logistikområde i den framväxande flygplatsstaden Airport City Stockholm. I
nästa steg ska Trafikverket besluta om att bevilja pengar till att också bygga
själva demonstrationsanläggningen, som då skulle kunna börja testas år 2015.

Godstransporterna växer i omfattning i takt med
Stockholmsregionens och flygplatsstadens snabba tillväxt. Arlandaregionen med
Arlanda flygplats och omgivande logistikområden är ett viktigt nav för
godstransporterna i norra Storstockholmsområdet. Ett stort logistikcentrum
växer i snabb takt fram i Rosersberg med etablerade företag som DHL, Lidl,
Dustin, Ericsson med flera. En ny postterminal samt en rikskombiterminal, som
kommer att skapa möjlighet att omlasta gods mellan väg och järnväg, byggs också
just nu i området.

– Vi är jätteglada att Trafikverket
väljer att satsa på detta spännande framtidsprojekt i den framväxande
flygplatsstaden Airport City Stockholm. Området är en betydelsefull logistisk
knutpunkt med oerhört stor tillväxtpotential framöver och elvägen spelar en
viktig roll för att skapa en hållbar flygplatsstad, säger Kristina Alvendal, VD
för Airport City Stockholm.

Området är beläget i den regionala stadskärnan
Arlanda-Märsta, som i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen
(RUFS 2010) är utpekad som en av regionens åtta yttre regionala stadskärnor av
strategisk betydelse i den flerkärniga Stockholmsregionen. Både flygets och marktransporternas
utsläpp behöver långsiktigt minskas – behovet av hållbara transportsystem är
därmed stort i Arlandaområdet.

På initiativ av Kilenkrysset, som är huvudägare till
Rosersbergs logistikområde, har bildats ett konsortium som vill bygga en demonstrationsanläggning
med en elväg för tunga transporter. Fördelen med just elväg är att den enkelt
kan integreras i befintligt vägsystem och att den kan utvidgas till att omfatta
fler transportintensiva områden i Arlandas närhet. Därmed skulle denna elväg kunna
vara en effektiv lösning för att skapa hållbara transporter i
Stockholmregionens starkaste tillväxtområde som leder mot målet om att skapa
ett fossiloberoende transportsystem.

Trafikverket beviljade i fredags en miljon kronor till
detaljprojektering.

– Sigtuna kommun har höga
ambitioner när det gäller ekologisk hållbarhet. För oss är det angeläget att
lägga grunden för ett mer klimatsmart samhälle och en hållbar tillväxt för
framtiden. Ett led i det är att utveckla transportsätt som inte är beroende av
fossila bränslen. Det är glädjande att Trafikverket valt att skjuta till medel
till denna satsning, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Bryntesson (s)
och miljökommunalrådet Pierre Cengiz-Edstrand (Mp) i en gemensam kommentar.


Vid Airport
City Stockholm pågår en exploatering av Sveriges första riktiga flygplatsstad
där företag och verksamheter samverkar med övriga världen på gångavstånd i en
levande stadsmiljö. Läs gärna mer pågående aktiviteter och etableringar på
Airport City Stockholms 
hemsida.

Airport
City Stockholm är ett samarbete mellan delägarna
Swedavia AB som
äger, driver och utvecklar tio flygplatser i Sverige,
Sigtuna
kommun
– Airport City Stockholms hemkommun,
samt fastighetsutvecklingsbolaget
Arlandastad Holding AB.
Airport City Stockholm skapar en modern flygplatsstad med en levande
stadsmiljö och har som uttalad ambition att bli ett av Stockholmsområdets
mest livskraftiga kunskapskluster.

www.airportcitystockholm.com