MenyStäng

28 januari 2014

Förlängning av Roslagsbanan till Arlanda utreds närmare

Trafiknämnden i
Stockholms läns landsting har beslutat – efter en förstudie – att begära en
fördjupad utredning av möjligheterna att bygga ut Roslagsbanan till Arlanda. AirportCity Stockholm välkomnar förslaget, som skulle innebära ytterligare
utvecklingsmöjligheter för Arlandaregionen genom betydligt förbättrade
förbindelser med nordöstra Stockholmsområdet.

Förstudien, som genomförts av trafikförvaltningen på uppdrag
av Stockholms Lokaltrafik, undersökte möjligheten att förbättra
förutsättningarna för bl.a. Arlandaregionen och Stockholms norra och nordöstra
kommuner genom en ny tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda.
Förbindelsen ökar tillgängligheten mellan Stockholm city, norra och nordöstra
Stockholm, Arlanda och Uppsala och skulle därmed befästa Airport City Stockholm
som ny tillväxtnod och knutpunkt för hela Mälardalen.

Förstudien, som undersökte potentialen hos såväl buss- som
spårtrafikslösningar, bedömer att en förlängd Roslagsbana till Arlanda är det
transportalternativ som mest skulle öka resandet med kollektivtrafiken tack
vare kraftigt förkortad restid jämfört med bil för boende och arbetande i det
berörda området. Det ökade kollektiva resandet bedöms också bidra till minskad
miljöpåverkan i form av reducerad biltrafik.

Airport City Stockholms VD Kristina Alvendal välkomnar
beskedet:

 – Det är mycket
positivt att frågan om spårbunden kollektivtrafik har fortsatt aktualitet. Den
nya förbindelsen skulle möjliggöra uppfyllandet av målet för Airport City
Stockholm som ”en levande stad, närmare världen” och bekräftar utvecklingen mot
Arlanda som Stockholmsregionens framtida tillväxtområde och en lättillgänglig
och attraktiv plats för företagsetableringar.

Trafikförvaltningen har under utredningens gång fört en nära
dialog med berörda kommuner och Swedavia, som samtliga står enade bakom önskan
om en fortsatt utveckling av Roslagsbanan. En fördjupad studie av lösningen
föreslås för att ytterligare utreda möjligheterna till förbindelsens
finansiering och genomförande.

Vänligen klicka här för att läsa hela rapporten från Trafiknämnden.

Vid Airport City
Stockholm pågår en exploatering av Sveriges första riktiga flygplatsstad där
företag och verksamheter samverkar med övriga världen på gångavstånd i en
levande stadsmiljö. Läs gärna mer pågående aktiviteter och etableringar på
Airport City Stockholms 
hemsida.