MenyStäng

9 april 2014

PwCs globala arbetsgrupp om Airport City Stockholm: Tillväxt med stor potential för Sveriges ekonomi

PricewaterhouseCoopers
(PwC) har på uppdrag av Airport City Stockholm gjort en beräkning av vilket
bidrag flygplatsstaden kring Arlanda ger till Stockholmsregionens och Sveriges
ekonomi, samt vad effekterna för svensk ekonomi kan bli om dagens 20 000
arbetsplatser blir 50 000 till år 2030. Rapporten visar att de företag och
arbetstillfällen som finns i Airport City Stockholm har högt förädlingsvärde
och bidrar till många nya jobb längs värdekedjan.

PwC:s
internationella arbetsgrupp har använt samma beräkningsmetoder som när man
producerar den globala rapporten Cities of Opportunity för att utvärdera
effekterna på Sveriges ekonomi om Airport City Stockholms expansionsplaner
genomförs. Effekterna är betydande:

För varje 1 krona i
bruttomarginal inom Airport City Stockholm genereras 5,2 kronor i ekonomin som
helhet och för varje jobb som skapas uppskattas att ytterligare 4,7 jobb
skapas i ekonomin som helhet.

Närhet
till internationella flyglinjer är viktigt för huvudkontor och företag med
stora inslag av internationell kompetens och för företag med hög andel
utlandsaffärer. Dessa företag har ofta ett högt förädlingsvärde i sina
produkter och tjänster. En expanderande flygplats med närhet till en huvudstad
underlättar dessutom för turism, som är en viktig tillväxtfaktor. PwCs rapport
betonar också att de flygplatsstäder som lyckats bäst, som Schiphol i Amsterdam
och Frankfurt, präglas av ett antal nyckelfaktorer:

  • Växande
    flygplatser sett till trafikvolym

  • Goda
    förbindelser till och från flygplatsen, spårbunden och vägar

  • Samarbete
    mellan staten, regionen/kommunen och näringslivet i regionen

PwC
konstaterar att alla dessa faktorer föreligger för Airport City Stockholm och
dessutom betonar man att den sammanhållna stadsbyggnadsstrategin för området är
viktig för att attrahera nya etableringar. 

Airport
City Stockholm bidrar idag med 82 miljarder i bruttoförädlingsvärde i ekonomin
och 115 000 anställningar i Sverige. Av dessa är ca 20 000 direkt anställda
inom verksamheterna och 33 000 är indirekta och består av underleverantörer och
liknande. Ytterligare 61 000 arbetstillfällen är ”inducerade”
anställningar, ett resultat av den konsumtion som uppstår hos de direkta och
indirekta anställningarna. 

Om
expansionsplanerna för 50 000 arbetstillfällen nås till 2030, uppskattar
PwC att Airport City Stockholm skulle bidra med totalt 286 miljarder kronor i
form av bruttoförädlingsvärde i ekonomin som helhet. Detta består av ca 46
miljarder kronor i direkta ekonomiska effekter, ca 81 miljarder kronor i
indirekta ekonomiska effekter från underleverantörer och inducerade effekter om
ca 160 miljarder kronor i form av bidrag till ekonomin från Airport City
Stockholms och leverantörernas anställda.

Motsvarande
beräkning för antalet anställningstillfällen ger vid handen att Airport City
Stockholm skulle bidra med 281 000 arbetstillfällen i Sverige. Av dessa är ca
81 000 indirekta och ca 150 000 inducerade. 

För mer information,
kontakta
Kristina
Alvendal, VD Airport City Stockholm
, Tel + 46 8 440 42 40 eller mobil+46 733 508 918, mail kristina.alvendal@airportcitystockholm.com