MenyStäng

19 december 2019

Swedavia främjar satsningar på klimatomställning med grönt obligationslån

”Swedavia ger ut grönt obligationslån på 1 miljard kronor

Som en av de första flygplatsoperatörerna i världen ger Swedavia ut ett
grönt obligationslån för att finansiera projekt och satsningar inom
klimatomställning och hållbarhet.
Investeringarna omfattar projekt som stödjer Swedavias långsiktiga strategi
och som bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling samt Parisavtalet och
kommer att utgå från det ramverk för gröna obligationer som Swedavia
lanserade i oktober i år.
– Swedavias strävan är att vara en världsledande aktör i utvecklingen av
flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Vi säkrar nu ytterligare
finansiering till vår fortsatta omställningsresa och vår vision om
klimatsmarta flygplatser och flygets omställning, säger Jonas Abrahamsson,
Swedavias vd och koncernchef.
Ramverket har granskats av det oberoende centret för internationell
klimatforskning Cicero och omfattar investeringskategorierna: gröna
byggnader och infrastruktur, energieffektivisering, förnybar energi, åtgärder
för att förebygga och begränsa föroreningar samt rena transporter. Cicero
beaktar att Swedavias verksamhet kan leda till ökade utsläpp, men
konstaterar att Swedavia är en förebild för flygplatser globalt när det gäller
klimatomställningsarbetet.
– Swedavia är på väg att uppnå målet om noll utsläpp i egen verksamhet
2020 och bidrar med forskning och utveckling inom fossilfritt flygresande
samt bioflygbränsle, heter det i Ciceros utlåtande.
Swedavias mål är att ha noll utsläpp av fossilt koldioxid 2020 i egen
verksamhet vid samtliga tio flygplatser, vilket nås bland annat genom
satsning på förnybara drivmedel samt elektrifiering av markfordon och
arbetsredskap. Swedavias samtliga flygplatser har nått den högsta nivån i
miljöcertifieringen Airport Carbon Accreditation.
2025 ska 5 procent av allt bränsle som tankas på Swedavias flygplatser vara
fossilfritt, vilket ligger i linje med den färdplan för fossilfritt flyg som
branschen arbetar efter och målet att inrikesflyget ska vara fossilfritt till
2030 och allt flyg som startar vid svenska flygplatser 2045.

Fakta om transaktionen:
• Det icke säkerställda gröna obligationslånet om 1 miljard SEK har en
löptid om 5 år och 3 månader samt löper med en fast ränta om 0,89
procent.
• Swedavia avser att ansöka om notering av de gröna obligationerna
på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.
• Obligationslånet har emitterats utifrån det ramverk för gröna
obligationer som Swedavia lanserade 25 oktober 2019 och under
företagets befintliga Medium Term Note-program.
• Det gröna ramverket har tagits fram i samarbete med SEB och
Swedbank som båda även har agerat Joint Lead Managers i samband
med transaktionen.
Information om Swedavias ramverk för gröna obligationer och företagets
finansiering återfinns på swedavia.se.

För mer information, kontakta Robert Pletzin, presschef på Swedavia, eller
Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00 alternativt
press@swedavia.se.”

Länk till Swedavias nyhet här: https://www.mynewsdesk.com/se/swedavia/pressreleases/swedavia-ger-ut-groent-obligationslaan-paa-1-miljard-kronor-2952057